V

V2X Information Service API

V2X Information Service API – ETSI MEC 030