Pos_0608_anytype_and_anysimpletype_types_007.xml 217 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ns:MyType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns="schema:Pos_0608_anytype_and_anysimpletype_types_007">
   <ns:something>1</ns:something>
</ns:MyType>