logresolve.1 1.46 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.de Sh \" Subsection
.br
.if t .Sp
.ne 5
.PP
\fB\\$1\fR
.PP
..
.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
.if t .sp .5v
.if n .sp
..
.de Ip \" List item
.br
.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
.el .ne 3
.IP "\\$1" \\$2
..
.TH "LOGRESOLVE" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "logresolve"
.nh
.SH İSİM
logresolve \- Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak isimlerine dönüştürür

.SH "KULLANIM"
 
.PP
\fBlogresolve\fR [ -\fBs\fR \fIdosyaismi\fR ] [ -\fBc\fR ] < \fIgünlük_dosyası\fR > \fIyeni_günlük_dosyası\fR
 

.SH "ÖZET"
 
.PP
\fBlogresolve\fR, Apache'nin erişim günlüklerindeki IP adreslerini çözümlemek için bir ardıl işlem uygulamasıdır\&. İsim sunucunuza bindirdiği yükü en aza indirmek için \fBlogresolve\fR kendi arabelleğinde oluşturduğu eşleme tablosunu kullanır\&.
 
.PP
Apache günlük dosyasını standart girdisinden okur\&. IP adresleri günlük dosyası satırlarında ilk bileşen olmalı ve sonraki bileşenlerden bir boşluk ile ayrılmalıdır\&.
 

.SH "SEÇENEKLER"
 
 
.TP
-s \fIdosyaismi\fR
İstatistiklerin kaydedileceği dosyanın ismi belirtilir\&.  
.TP
-c
\fBlogresolve\fR uygulamasının bazı DNS sorguları yapmasına sebep olur: IP adresine karşılık olan konak ismini bulduktan sonra özgün adresle karşılaştırmak için bu konak ismine karşılık gelen IP adresini sorgular\&.