htdigest.1 2.17 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.\" DO NOT EDIT! Generated from XML source.
.\" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.de Sh \" Subsection
.br
.if t .Sp
.ne 5
.PP
\fB\\$1\fR
.PP
..
.de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
.if t .sp .5v
.if n .sp
..
.de Ip \" List item
.br
.ie \\n(.$>=3 .ne \\$3
.el .ne 3
.IP "\\$1" \\$2
..
.TH "HTDİGEST" 1 "2013-04-17" "Apache HTTP Sunucusu" "htdigest"
.nh
.SH İSİM
htdigest \- Özet kimlik doğrulama dosyalarını yönetir

.SH "KULLANIM"
 
.PP
\fBhtdigest\fR [ -\fBc\fR ] \fIparola-dosyası\fR \fIbölge\fR \fIkullanıcı\fR
 

.SH "ÖZET"
 
.PP
\fBhtdigest\fR, HTTP kullanıcılarının digest türü kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır\&. Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece \fBhtdigest\fR tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir\&.
 
.PP
Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler\&. Kullanıcı kimlik doğrulamasını \fBhttpd\fR'de yapılandırmak için gerekli yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan ve http://httpd\&.apache\&.org/ adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız\&.
 

.SH "SEÇENEKLER"
 
 
.TP
\fB-c\fR
\fIparola-dosyası\fR oluşturur\&. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır\&.  
.TP
\fIparola-dosyası\fR
Kullanıcı ismi, parola ve bölge bilgilerini içeren dosyanın ismi\&. \fB-c\fR seçeneği verilmişse ve dosya mevcut değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur\&.  
.TP
\fIbölge\fR
Kullanıcının mensup olduğu bölge ismi\&. Daha fazla bilgi için: http://tools\&.ietf\&.org/html/rfc2617#section-3\&.2\&.1  
.TP
\fIkullanıcı\fR
\fIparola-dosyası\fR'nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi\&. \fIkullanıcı\fR bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir\&. Girdi mevcutsa parolası değiştirilir\&.  
 
.SH "GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ"
 
.PP
Bu program bir setuid çalıştırılabiliri olarak güvenilir olmadığından \fIsetuid yapılmamalıdır\fR\&.