mod_logio.html.tr.utf8 10.6 KB
Newer Older
powelld's avatar
powelld committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head>
<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type" />
<!--
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   -->
<title>mod_logio - Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</title>
<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" /><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style/css/prettify.css" />
<script src="../style/scripts/prettify.min.js" type="text/javascript">
</script>

<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
<body>
<div id="page-header">
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4</p>
<img alt="" src="../images/feather.png" /></div>
<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
<div id="path">
<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.4</a> &gt; <a href="./">Modüller</a></div>
<div id="page-content">
<div id="preamble"><h1>Apache Modülü mod_logio</h1>
<div class="toplang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_logio.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_logio.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div>
<table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>logio_module</td></tr>
<tr><th><a href="module-dict.html#SourceFile">Kaynak Dosyası:</a></th><td>mod_logio.c</td></tr></table>
<h3>Özet</h3>


  <p>Bu modül her istekte alınan ve gönderilen bayt sayısının günlüklenmesini
   sağlar. Sayılar, istekte ve yanıtta yer alan başlıklar ve gövdeleri
   hesaba dahil ederek ağ üzerinde gerçekte gidip gelen bayt sayısını
   gösterir. Bayt sayımı, girdide SSL/TLS öncesinde ve çıktıda SSL/TLS
   sonrasında yapılır, böylece sayıların, şifrelemeyle herhangi bir
   değişikliği doğru olarak yansıtması sağlanmış olur.</p>

  <p>Bu modül <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> modülünü gerektirir.</p>

  <div class="note">SSL ile <code>KeepAlive</code> bağlantılar kullanıldığında, SSL
   uzlaşımının ek yükü, bağlantı üzerinden yapılan ilk isteğin bayt sayısını
   yansıtır. Her dizin için yeniden uzlaşım gerektiği takdirde bayt sayısı
   yeniden uzlaşımı tetikleyen istekle ilişkilendirilir.</div>

</div>
<div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html" class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support Apache!" /></a><h3>Konular</h3>
<ul id="topics">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#formats">Özel Günlük Biçemleri</a></li>
</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
<ul id="toc">
<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logiotrackttfb">LogIOTrackTTFB</a></li>
</ul>
<h3>Bugfix checklist</h3><ul class="seealso"><li><a href="https://www.apache.org/dist/httpd/CHANGES_2.4">httpd changelog</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/buglist.cgi?bug_status=__open__&amp;list_id=144532&amp;product=Apache%20httpd-2&amp;query_format=specific&amp;order=changeddate%20DESC%2Cpriority%2Cbug_severity&amp;component=mod_logio">Known issues</a></li><li><a href="https://bz.apache.org/bugzilla/enter_bug.cgi?product=Apache%20httpd-2&amp;component=mod_logio">Report a bug</a></li></ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
<ul class="seealso">
<li><code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code></li>
<li><a href="../logs.html">Apache Günlük Dosyaları</a></li>
<li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="section">
<h2><a name="formats" id="formats">Özel Günlük Biçemleri</a></h2>


  <p>İsteğin belirgin özellikleri için, biçem dizgesinde yer alan % imli
   biçem belirteçlerinin yerine günlük dosyasında değerleri yazılır. Bu
   modül üç yeni biçem belirteci ekler:</p>

  <table class="bordered"><tr class="header"><th>Biçem&nbsp;Belirteci</th>
    <th>Açıklama</th></tr>
<tr><td><code>%I</code></td>
    <td>İstek gövdesi ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı; sıfır
     olamaz.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%O</code></td>
    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.</td></tr>
<tr><td><code>%S</code></td>
    <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
     dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir.<br />
     Apache 2.4.7 ve sonrasında kullanılabilmektedir.</td></tr>
<tr class="odd"><td><code>%^FB</code></td>
    <td>İstek gelip yanıt başlıklarının ilk baytı yazılana kadar mikrosaniye cinsinden geçen zaman. Sadece <code class="directive">LogIOTrackTTFB</code> yönergesine ON atanmışsa kullanılabilir.<br />
    Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilir.</td></tr>
</table>

  <p>Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:</p>

  <dl>
   <dt>Birleşik G/Ç günlükleme biçemi:</dt>
   <dd><code>"%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\"
   \"%{User-agent}i\" %I %O"</code></dd>
  </dl>
</div>
<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
<div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">Yönergesi</a></h2>
<table class="directive">
<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İlk baytın yazılmasına kadar geçen süreyi izler</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>none</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilir</td></tr>
</table>
  <p>Bu yönerge isteğin okunmasından yanıt başlığının ilk baytının
   yazılmasına kadar geçen sürenin izlenmesini yapılandırır. Sonuçlanan
   değeri <code>%^FB</code> biçemi ile günlüğe kaydettirebilirsiniz.</p>

</div>
</div>
<div class="bottomlang">
<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
<a href="../fr/mod/mod_logio.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
<a href="../ja/mod/mod_logio.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
<a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
<a href="../tr/mod/mod_logio.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
</div><div class="top"><a href="#page-header"><img src="../images/up.gif" alt="top" /></a></div><div class="section"><h2><a id="comments_section" name="comments_section">Yorum</a></h2><div class="warning"><strong>Notice:</strong><br />This is not a Q&amp;A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed again by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Freenode, or sent to our <a href="http://httpd.apache.org/lists.html">mailing lists</a>.</div>
<script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
var comments_shortname = 'httpd';
var comments_identifier = 'http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_logio.html';
(function(w, d) {
  if (w.location.hostname.toLowerCase() == "httpd.apache.org") {
    d.write('<div id="comments_thread"><\/div>');
    var s = d.createElement('script');
    s.type = 'text/javascript';
    s.async = true;
    s.src = 'https://comments.apache.org/show_comments.lua?site=' + comments_shortname + '&page=' + comments_identifier;
    (d.getElementsByTagName('head')[0] || d.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(s);
  }
  else { 
    d.write('<div id="comments_thread">Comments are disabled for this page at the moment.<\/div>');
  }
})(window, document);
//--><!]]></script></div><div id="footer">
<p class="apache">Copyright 2017 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="http://wiki.apache.org/httpd/FAQ">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div><script type="text/javascript"><!--//--><![CDATA[//><!--
if (typeof(prettyPrint) !== 'undefined') {
  prettyPrint();
}
//--><!]]></script>
</body></html>